arrow

Contact us

Brand new galaxy

Ząbkowska 31
03-736 Warszawa

Business contact
opportunities@brandnewgalaxy.com

Media contact
j.pretnicka@brandnewgalaxy.com

Data Protection Inspector / Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Przemysław Siarka
ochronadanych@brandnewgalaxy.com

Form contains some errors. Please correct.

Privacy policy

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI DANYCH KLIENTÓW, DOSTAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH

1.   WPROWADZENIE

Niniejsze Polityka ochrony prywatności danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych, których administratorem jest Brand New Galaxy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ząbkowskiej 27, 03-736 Warszawa (dalej jako „Spółka”).

Realizacja celów Spółki wymaga przetwarzania danych osobowych. Podczas przetwarzania takich danych, Spółka zobowiązuje się zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Przetwarzanie dotyczy danych osobowych (potencjalnego) klienta, (potencjalnego) dostawcy oraz partnera biznesowego. W kontekście niniejszej polityki Prywatności, powyższe podmioty nazywane będą „Partnerami”.

Polityka Prywatności zawiera dane osobowe, które gromadzi Spółka oraz opisuje sposób, w jaki Spółka korzysta z tych danych i komu je powierza lub ujawnia.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Polityka może ulegać zmianom, przy czym najnowsza wersja jest publikowana na naszej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani o takiej sytuacji.

2.   W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcia i realizacji umowy
  • Weryfikacja Partnera celem zawarcia umowy – celem zawarcia umowy Spółka może zweryfikować Partnera, np. w jawnych rejestrach.
  • Zarządzanie relacjami – realizacja umowy może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych w celu dostarczania, otrzymywania, bądź administracji produktów lub usług. Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dalszej realizacji umowy, w tym realizacji usług dla klienta.
  • Dostęp do siedziby Spółki – dane osobowe są przetwarzane w celach weryfikacyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki.
 • Kontaktowych
  • Możliwość bezpośredniego porozumiewania się z pracownikami/reprezentantami Partnera – możliwość kontaktu na różne sposoby (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej). W takim przypadku zostaną wykorzystane Państwa dane osobowe, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie/ żądanie. Istnieje również możliwość kontaktu z Państwem w związku z istotnymi kwestiami związanymi z umową. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes, realizację umowy lub za Państwa zgodą.
  • Przesyłanie materiałów marketingowych – za Państwa zgodą lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, możemy przesyłać Państwu informacje marketingowe, aby na bieżąco informować Państwa o wydarzeniach, ofertach specjalnych, możliwościach oraz bieżących i przyszłych produktach i usługach Spółki. Kontaktując się z Państwem w sprawie komunikacji marketingowej, będziemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem biuletynów / broszur / magazynów (przesyłki pocztowe). Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas ankiet lub informacji marketingowych, prosimy o kontakt, zgodnie z pkt 12 poniżej.
 • Biznesowych Spółki
  • Sprawozdawczość zarządcza – będziemy przetwarzać dane osobowe do różnych celów biznesowych, w odniesieniu do których mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu, taki jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, poprawa lub modyfikowanie naszych usług, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej.
  • Przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów Spółki – w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli jest to właściwe lub konieczne (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami prawa obowiązującymi poza krajem Państwa miejsca zamieszkania oraz z zaleceniami sektorowymi (np. należyta staranność kontrahenta, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu i innych przestępstw); (b) w celu zapewnienia zgodności z postępowaniem sądowym; (c) w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych poza Państwa krajem zamieszkania; (d) w celu egzekwowania naszych warunków i innych stosownych zasad; (e) w celu ochrony naszych operacji; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności; i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Państwa lub innych osób; oraz (g) w celu umożliwienia nam egzekwowania dostępnych nam środków prawnych lub ograniczenia szkód, jakie możemy ponieść.
  • Realizacja nałożonego obowiązku – zgodnie z przepisami prawa, może na nas ciążyć obowiązek ujawnienia Państwa danych osobowych instytucjom państwowym lub nadzorczym. Niektóre organy mogą nałożyć na Spółkę obowiązek ujawnienia danych, a jego niespełnienie będzie równoznaczne z naruszeniem przez Spółkę przepisów prawa.
  • Archiwizacja – niektóre przepisy prawa, np. związane z rozliczeniami księgowymi, mogą nałożyć na Spółkę obowiązek archiwizacji przez określony czas dokumentów, w których widnieją dane osobowe Partnerów.
3.   PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej. Skutkiem zgłoszenia sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, poza przypadkami, w których Spółka będzie w stanie wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub w przypadku, w którym Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Spółkę.

4.   JAK DŁUGO SPÓŁKA PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE

Dane osobowe Partnerów:

 • wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego,
 • dane pracowników kontaktowych będą przetwarzane zgodnie z lit. a powyżej, chyba że wcześniej Spółka uzyska informację o zakończeniu stosunku pracy danej osoby,
 • będące danymi księgowymi, będą przechowywane przez okres 5 lat od roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje i transakcje zostały ostatecznie zakończone, rozliczone lub spłacone,
 • uzyskane w celu przesyłania informacji handlowej oraz marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu trwania prawnie uzasadnionego interesu związanego z obowiązywaniem umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu cofnięcia zgody
5.   KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 • w ramach grupy kapitałowej Spółki
 • naszym zewnętrznym partnerom i dostawcom usług, aby ułatwić im świadczenie usług na naszą rzecz – m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
 • gdy jest to konieczne lub stosowne, zwłaszcza gdy mamy do tego prawny obowiązek lub uzasadniony interes – (a) realizując obowiązek zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, (b) dla współpracy z organami publicznymi i rządowymi oraz organami ściągania, (c) w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • w związku z transakcją sprzedaży lub transakcją handlową – mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu Państwa danych osobowych stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint venture, cesji, przekazania lub innego zbycia całości lub dowolnej części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Takie strony trzecie mogą obejmować na przykład podmiot przejmujący i jego doradców.
6.   PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Spółka pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez Spółkę przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.   PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (np. w celach marketingowych). Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.   CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKIEM

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem realizacji umowy.

W przypadkach, gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.   ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

10.   PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11.   W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONO PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W naszej opinii oraz na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, podjęliśmy odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Uwzględniliśmy ryzyko przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, bądź przypadkowej utraty, uszkodzenia, zmiany, nieupoważnionego udostępnienia lub dostępu, a także inne formy bezprawnego przetwarzania (w tym m.in. niepotrzebne gromadzenie danych) lub ich dalszego przetwarzania.

12.   JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:

Privacy policy

PRIVACY POLICY OF CUSTOMERS', SUPPLIERS' AND BUSINESS PARTNERS DATA

1.   INTRODUCTION

This Privacy Policy of customers, suppliers and business partners data applies to the processing of all personal data by Brand New Galaxy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, 27 Ząbkowska Street, 03-736 Warszawa (hereinafter referred to as the "Company").

The achievement of the Company's goals requires the processing of personal data. The Company undertakes to comply with applicable laws during processing such data.

The processing relates to personal data of the (potential) customer, (potential) supplier and business partner. In the context of this Privacy Policy, these entities will be referred to as the "Partners".

This Privacy Policy contains personal information, that the Company collects and describes how the Company uses that information and to whom there are entrusted or disclosed.

This policy shall be in force since 25 May 2018. This policy may change, and the latest version is published on our website. If we made any material changes, you will be informed immediately.

2.   FOR WHAT PURPOSE WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA

Your personal data may be processed for the following purposes:

 • Conclusion and performance of the contract
  • Verification of the Partner in order to conclude the contract – in order to conclude the contract the Company may verify the Partner, e. g. in public registers.
  • Relationship management – the performance of the contract may involve the processing of personal data for the purpose of providing, receiving or administering products or services. The Company will process your personal data for the purposes of further performance of the agreement, including the provision of services to the customer.
  • Access to the Company's registered office – personal data are processed for verification purposes and to ensure the safety of people and property, which constitutes a legitimate interest of the Company.
 • Contact
  • Possibility of direct communication with employees/representatives of the Partner – possibility of contact in various ways (e. g. by e-mail, telephone or via the website). In this case, your personal data will be used to answer your question/request. You may also be contacted on important contractual issues. Such processing shall be carried out on the basis of our legitimate interests, the performance of our contract or with your consent.
  • Sending marketing materials – with your consent or if we have a legitimate interest, we may send you marketing information to keep you informed about events, special offers, opportunities, current and future products and services of the Company. When contacting you regarding marketing communications, we will contact you via e-mail or via newsletters/websheets/magazine (postal mail). If you no longer wish to receive surveys or marketing information from us, please contact us in accordance with point 12 below.
 • Business purposes of the Cmpany
  • Management reporting – we will process personal data for various business purposes for which we have a legitimate interest, such as data analysis, audits, product development, improvement or modification of our services, identification of usage trends, determination of the effectiveness of our promotional campaigns and the conduct and expansion of our business.
  • To comply with laws, comply with legal obligations and protect the Company's assets and interests – in order to comply with legal obligations or where we have a legitimate interest, we will process your personal data, if it is appropriate or necessary (a) in accordance with applicable law, including laws outside your country of residence and sector-specific recommendations (e. g. counterparty due diligence, money laundering, financing of terrorism and other crimes); (b) in order to ensure compliance with legal proceedings; (c) to respond to requests from public and government authorities, including public and government authorities, outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions and other applicable policies (e) to protect our operations; (f) to protect our rights, privacy, security or property; and/or the rights, privacy, safety or property of you or others; and (g) to enable us to enforce legal remedies available to us or limit the harm we may suffer.
  • The fulfillment of the imposed obligation – in accordance with the law, we may be required by law to disclose your personal data to governmental or regulatory agencies in order to comply with our obligations. Some authorities may impose an obligation on the Company to disclose data, failure to do so will be tantamount to a breach by the Company of the provisions of law.
  • Archiving – some legal regulations, e. g. related to accounting settlements, may require the Company to archive documents require, containing personal data of the Partners for a specified period of time.
3.   RIGHT TO OBJECT

You have the right at any time to object to the processing of your personal data as described above. We will stop processing your data for these purposes, except in the cases where the Company is able to prove the existence of legally justified grounds for processing, superior to your interests, rights and freedoms or in the case where your data are necessary for the possible establishment, assertion or defense of claims by the Company.

4.   RETENTION PERIOD

Partner’s personal data:

 • arising from the contract, shall be stored for the duration of the contract and for the period of limitation of claims, in accordance with Article 118 of the Civil Code,
 • the data of contact employees will be processed in accordance with letter a above, unless the Company is informed in advance that the employment relationship of the given person will be terminated,
 • accounting data shall be kept for a period of five years from the year following the financial year in which the operations and transactions have been definitively completed, cleared or repaid,
 • obtained for the purpose of commercial communication and direct marketing, shall be kept as long as there is a legitimate interest connect with the validity of the contract and after its expiry, until consent is withdrawn.
5.   WHO HAS ACCESS TO THE PERSONAL DATA

Personal data may be shared:

 • within the capital group of the Company,
 • with our external partners and service providers, to facilitate the provision of services to us, including IT services providers, accountants and others, who process data on a contractual basis and only on the instructions of the controller,
 • where it is necessary or appropriate, in particular where we have a legal duty or a legitimate interest to do so – (a) in complying with applicable laws and regulations, (b) in cooperating with public and government authorities and enforcement agencies, (c) in complying with other legal obligations,
 • in connection with a sale or commercial transaction, we have a legitimate interest in disclosing or disclosing your personal data to a third party in the event of a reorganisation, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposal of all or any part of our business, assets or shares (including bankruptcy or similar proceedings). Such third parties may include, for example, the acquirer and its advisors.
6.   RIGHTS OF THE DATA SUBJECT

The Company would like to assure you, that all persons whose data are processed by the Company, have an appropriate rights resulting from the GDPR. You therefore have the following rights:

 • access your data and to receive a copy of it;
 • correct your data;
 • erasure or limit the processing of data;
 • object to the processing of data;
 • transfer data;
 • lodge a complaint with the supervisory authority.
7.   THE RIGHT TO WITHDRAW CONSENT

In certain situations, we may ask you to give us your consent to the processing of your personal data (e. g. for marketing purposes). If you have given us your consent to the processing of your personal data, you have the right to revoke your consent at any time. Withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal.

8.   WHETHER GIVING MY PERSONAL DATA IS AN OBLIGATION

Providing us your personal data is voluntary, but it is also a condition for the performance of the contract.

In cases where we collect your data on the basis of your consent, the provision of personal data is voluntary.

9.   AUTOMATED DECISION-MAKING

The personal data which you provide, will not be used for automated decision making.

10.   TRANSFER OF DATA TO A THIRD COUNTRY

We do not transfer your data outside the European Economic Area.

11.   HOW YOUR PERSONAL DATA WAS SECURED

In our opinion and based on our risk assessment, we have taken appropriate steps to ensure the security of your personal data. We have considered the risk of accidental or unlawful destruction or accidental loss, damage, alteration, unauthorized access or access, as well as other forms of unlawful processing (including but not limited to e.g. unnecessary data collection) or further processing.

12.   HOW YOU CAN CONTACT WITH US

We have appointed a Data Protection Officer, whim whom you can contact in the cases of protection of your personal data.

 • by e-mail: ochronadanych@brandnewgalaxy.com
 • in writing to the address of the Company's registered office:
  Brand New Galaxy Sp. z o. o.
  Ząbkowska 31 Street
  03-736 Warszawa

Transforming marketing through a range of smart business solutions from merely good to extraordinary.

Brand New Galaxy is an independent platform integrating smart business solutions in areas of marketing and technology. Brand New Galaxy harbours interesting and dynamic ideas that are better off in start-up environment, although their scale can also be competitive to network agencies.

explore the galaxy
11

Amsterdam based hub igniting growth for businesses in Western Europe.

ams.brandnewgalaxy.com
Visit
10

Integrated eBusiness agency

voyageragency.com
Visit
09

Amazon Advertising
Content Agency

www.content26.com
Visit
08

Independent platform integrating smart business solutions in the areas of marketing and technology.

mea.brandnewgalaxy.com
Visit
07

Robonauts Pictures is highly specialized product content production studio.

robonauts.pictures
Visit
06

Software House has been providing support to transactional businesses, industry-leading marketing strategies and insight consultancy since 1997

www.new-gravity.com
Visit
05

HR consulting agency that supports companies and employees on their individual development paths

www.manonthemoon.pl
Visit
04

Global creative hot shop that fuels brands and industries with innovative ideas

www.lom.agency
Visit
03

Global digital agency with user experience at heart

www.spacecampx.com
Visit
02

Global agency building brands in E-commerce

www.pathfinder23.com
Visit
01

E-commerce automation and implementation platform

www.synthrone.com
Visit