03 / 04 / 2024

Announcement of the Merger Plan

EN: Announcement of the Merger Plan

(Article 500 § 2 and 21 of the Commercial Companies Code)

In connection with the intention to merge Pathfinder23 Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, Ząbkowska 31, 03-736 Warsaw, REGON: 367979672, NIP: 7010708448, entered in the National Court Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, XIV Economic Division of the National Court Register under KRS number 0000689667 (“Acquiring Company”) with Spacecamp Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, address: Ząbkowska 31, 03-736 Warsaw, REGON: 368084457, NIP: 7010710876, entered in the National Court Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, XIV Economic Division of the National Court Register under KRS number 0000691123 (“Merged Company 1”) and with BNG Business Services Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, Ząbkowska 31, 03-736 Warsaw, REGON: 140771714, NIP: 5252380507, entered in the National Court Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, XIV Economic Division of the National Court Register under KRS number 0000268922 (“Merged Company 2”), the management boards of the merging companies, acting under Article 498 et seq. of the Act of September 15, 2000, the Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2000, No. 94, item 1037, as amended, hereinafter referred to as the “Commercial Companies Code”), on April 3, 2024, agreed on the merger plan of the aforementioned companies (“Merger Plan”).

In connection therewith, the management boards of the merging companies, pursuant to Article 500 § 2 and 21 of the Commercial Companies Code, hereby provide the Merger Plan together with its annexes for public disclosure free of charge.

PL: Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia

(art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Pathfinder23 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, REGON: 367979672, NIP: 7010708448, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689667 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Spacecamp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, REGON: 368084457, NIP: 7010710876, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691123 (“Spółka Przejmowana 1“) oraz ze spółką BNG Business Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, REGON: 140771714, NIP: 5252380507, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268922 („Spółka Przejmowana 2”), zarządy łączących się spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 3 kwietnia 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, zarządy łączących się spółek, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Attachment 1/Załącznik 1:

Plan połączenia Pathfinder23, Spacecamp, BNG Business Services

Contact for media

We work with global and local media closely. In case of questions or proposals, contact us.

Get in touch

Sebastian Umiński
Global Marketing Director

Brand New Galaxy website managed by BNG Business Services sp. z o.o. uses cookies in order to manage the website and collect information related to the use of the website by the user. Using the website without changing the cookie browser settings for cookies means acceptance of the use of cookies. The above change can be made at any time.
Detailed information about cookies and other privacy information related to the use of the website are available in the Privacy Policy.