08 / 09 / 2023

Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia (Polish only)

Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia (Polish only)

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą BNG BUSINESS SERVICES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, REGON: 140771714, NIP: 5252380507, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268922 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą MAN ON THE MOON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, REGON: 368290300, NIP: 9721278256, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695594 („Spółka Przejmowana”), zarządy łączących się spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 4 września 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, zarządy łączących się spółek, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Załącznik 1:

Połączenie MoTM BNG BS komunikat

Załącznik 2:

Plan połączenia MoTM BNG BS

Contact for media

We work with global and local media closely. In case of questions or proposals, contact us.

Get in touch

Sebastian Umiński
Global Marketing Director

Brand New Galaxy website managed by BNG Business Services sp. z o.o. uses cookies in order to manage the website and collect information related to the use of the website by the user. Using the website without changing the cookie browser settings for cookies means acceptance of the use of cookies. The above change can be made at any time.
Detailed information about cookies and other privacy information related to the use of the website are available in the Privacy Policy.